Ugdymo procesą reguliuojantys dokumentai

Pamokų laikas

Vokiečių gatvė

1–4 klasės:

1 pamoka – 8.05-8.50
2 pamoka – 9.00-9.45
3 pamoka – 9.55-10.40

Pietų pertrauka 45 min.,
10.40-11.25 valgo 1-4 klasių mokiniai

4 pamoka – 11.25-12.10
5 pamoka – 12.20-13.05
6 pamoka – 13.15-14.00

Nuo 15.00 – pailgintos dienos grupė

5–10 klasės:

1 pamoka – 8.05-8.50
2 pamoka – 9.00-9.45
3 pamoka – 9.55-10.40
4 pamoka – 10.50-11.35

Pietų pertrauka 40 min.,
11.35-11.45 valgo 5-6 klasių mokiniai,
11.50-12.00 valgo 7-8 klasių mokiniai,
12.05-12.15 valgo 9-10 klasių mokiniai.

5 pamoka – 12.15-13.00
6 pamoka – 13.05-13.50
7 pamoka – 13.55-14.40

Partizanų gatvė

1–4 klasės

Pirmos klasės 1 pamoka – 8.00-8.35
2 pamoka – 8.45-9.20
3 pamoka – 9.25-10.00

Pietų pertrauka 10.00-10.30

4 pamoka – 10.40-11.15
5 pamoka – 11.25-12.00

Antros klasės

1 pamoka – 8.00-8.45
2,3 pamokos – 8.55-10.35

Pietų pertrauka 10.45-11.15

4 pamoka – 11.15-12.00
5 pamoka – 12.05-12.50
6 pamoka – 13.00-13.45

Trečios klasės

1,2 pamokos – 8.55-10.25
3 pamoka – 10.35-11.20

Pietų pertrauka 11.30-12.00

4 pamoka – 12.00-12.45
5 pamoka – 12.55-13.40
6 pamoka – 13.45-14.30

Ketvirtos klasės

1 pamoka – 8.55-9.40
2,3 pamokos – 9.50-11.20

Pietų pertrauka 11.30-12.00

4 pamoka – 12.00-12.45
5 pamoka – 12.55-13.40
6 pamoka – 13.45-14.30

5–8 klasės

Penktos, šeštos klasės

1,2 pamokos 8.00 – 9.30

Pietų pertrauka 9.30-9.50

3 pamoka 9.55 – 10.40
4. 10.50 – 11.35
5 pamoka 11.50 – 12.35
6 pamoka 12.45 – 13.30

Pietų pertrauka 13.30-13.50

7 pamoka 13.50 – 14.35

Septintos, aštuntos klasės

1 pamoka 8.55 – 9.40
2 pamoka 9.50 – 10.35
3 pamoka 10.45 – 11.30
4 pamoka 11.40 – 12.25

Pietų pertrauka 12.25 – 13.00

5 pamoka 13.00 – 13.45
6 pamoka 13.55 – 14.40
7 pamoka 14.50 – 15.35

Atnaujinta: 2021-09-23

Atostogų laikas

Informacija dėl ugdymo plano pakeitimo

Remiantis Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministrės 2021 m. spalio 21 d. įsakymu Nr. V-1924 „Dėl Švietimo, mokslo ir sporto ministro 2021 m. gegužės 3 d. įsakymo Nr. V-688 „Dėl 2021 – 2022 ir 2022 – 2023 mokslo metų pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programų bendrųjų ugdymo planų patvirtinimo“ pakeitimo, pakeičiame VDU klasikinio ugdymo mokyklos 9.3 papunktį ir išdėstome taip:
9.3. skiriamos atostogos:

Rudens atostogos
2021 m. lapkričio 3 d. – lapkričio 9 d.

Žiemos (Kalėdų) atostogos
2021 m. gruodžio 27 d. – 2022 m. sausio 7 d.

Žiemos atostogos
2022 m. vasario 14 d. – vasario 18 d.

Pavasario (Velykų) atostogos
2022 m. balandžio 19 d. – balandžio 22 d.

Vasaros Pavasario (Velykų) Žiemos Žiemos (Kalėdų) Rudens
Pirma klasė Nuo Iki 2022-06-14 2022-08-31 2022-04-19 2022-04-22 2022-02-14 2022-02-18 2021-12-27 2022-01-07 2021-11-03 2021-11-05
Antra klasė Nuo Iki 2022-06-14 2022-08-31 2022-04-19 2022-04-22 2022-02-14 2022-02-18 2021-12-27 2022-01-07 2021-11-03 2021-11-05
Trečia klasė Nuo Iki 2022-06-14 2022-08-31 2022-04-19 2022-04-22 2022-02-14 2022-02-18 2021-12-27 2022-01-07 2021-11-03 2021-11-05
Ketvirta klasė Nuo Iki 2022-06-14 2022-08-31 2022-04-19 2022-04-22 2022-02-14 2022-02-18 2021-12-27 2022-01-07 2021-11-03 2021-11-05
Penkta klasė Nuo Iki 2022-06-29 2022-08-31 2022-04-19 2022-04-22 2022-02-14 2022-02-18 2021-12-27 2022-01-07 2021-11-03 2021-11-05
Šešta klasė Nuo Iki 2022-06-29 2022-08-31 2022-04-19 2022-04-22 2022-02-14 2022-02-18 2021-12-27 2022-01-07 2021-11-03 2021-11-05
Septinta klasė Nuo Iki 2022-06-29 2022-08-31 2022-04-19 2022-04-22 2022-02-14 2022-02-18 2021-12-27 2022-01-07 2021-11-03 2021-11-05
Aštunta klasė Nuo Iki 2022-06-29 2022-08-31 2022-04-19 2022-04-22 2022-02-14 2022-02-18 2021-12-27 2022-01-07 2021-11-03 2021-11-05
Devinta klasė Nuo Iki 2022-06-29 2022-08-31 2022-04-19 2022-04-22 2022-02-14 2022-02-18 2021-12-27 2022-01-07 2021-11-03 2021-11-05
Dešimta klasė Nuo Iki 2022-06-29 2022-08-31 2022-04-19 2022-04-22 2022-02-14 2022-02-18 2021-12-27 2022-01-07 2021-11-03 2021-11-05
Atnaujinta: 2021-09-23

Vokiečių gatvė 164

Ugdymo proceso organizavimo Mokykloje aprašas

Mokyklos nuotolinio darbo tvarka

Mokyklos mokinių pasiekimų ir pažangos vertinimo tvarkos aprašas

Kėlimo į aukštesnę klasę tvarka

Kėlimas į aukštesnę klasę mokykloje organizuojamas vadovaujantis Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2006 m. balandžio 5 d. įsakymu Nr. ISAK-556 „Dėl nuosekliojo mokymosi pagal bendrojo lavinimo programas tvarkos aprašo patvirtinimo“ (Žin., 2005, Nr. 46-1526, Nr. 69-2488; 2006, Nr. 28-950; 2007, Nr. 25-945; 2008 Nr.75-2986; 2009 Nr.112-4791).

PUPP laikymo tvarka

PUPP vykdomas remiantis Pagrindinio ugdymo pasiekimų aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2017 m. spalio 23 d. įsakymu Nr. V-813;
Pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo vykdymo instrukcijomis, patvirtintomis Nacionalinio egzaminų centro direktoriaus 2017 m. spalio 25 d. įsakymu Nr.(1.3.)-VI-124.

Tėvų apeliavimas

Tėvai gali pateikti motyvuotą apeliaciją mokyklos direktoriui raštu.

Tėvų apeliacija registruojama mokyklos raštinėje.

Tėvų apeliacija išnagrinėjama ir atsakymas raštu pateikiamas per 14 kalendorinių dienų.

Partizanų gatvė 118

Atnaujinta: 2021-09-23