Nuotolinis mokymas

Hibridinio mokymo organizavimo tvarka

1. Hibridinis mokymas – tai mokymosi forma, kuomet mokinys, negalintis dalyvauti kontaktinėse pamokose, prie pamokos jungiasi iš namų ir pamokoje dalyvauja nuotoliniu būdu kartu su realiu laiku vykstančios kontaktinės pamokos mokytoju ir bendraamžiais.

2. Hibridinis mokymas taikomas tik išimtiniais atvejais: namuose besimokantiems vaikams (su gydytojų komisijos rekomendacija), esantiems saviizoliacijoje dėl pandemijos, dalyvaujantiems didelio meistriškumo sportininkų rengimo, tarptautinių dalykinių olimpiadų pasirengimo, tarptautinėse mokinių ar mainų programose (https://www.smm.lt/web/lt/svietimo-istaigu-veikla-nuo-2021-m-rugsejo-1-d-).

3. Hibridinis mokymas taikomas tik tuo atveju, jeigu mokinio tėvai informuoja klasės auklėtoją raštu per Tamo dienyną pateikdami būtinumą pagrindžiančias pažymas iš atitinkamų institucijų. Tiesioginis mokinio tėvų kreipimasis į mokytoją dalykininką nėra prievolė taikyti mokiniui hibridinio mokymo formą.

4. Mokiniui susirgus peršalimo, infekcinėmis ar kitomis ligomis ar esant laikiniems negalavimams, hibridinis mokymas nėra taikomas. Tokiu atveju mokinys vadovaujasi Tamo dienyne ir TEAMS (Vokiečių g.164 ir Partizanų g. 118) bei ZOOM (Partizanų g. 118, 1-4 klasės) platformoje pateikta mokytojo dalykininko pamokos veiklos bei namų darbų informacija ir savarankiškai atlieka užduotis atsižvelgdamas į savo sveikatos būklę bei galimybes.

Vokiečių gatvė 164

Remiantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. gruodžio 7 d. nutarimu nr. 1364 Kauno Šančių mokykloje – daugiafunkciame centre ugdymo procesas organizuojamas taip:

1) ikimokyklinis, priešmokyklinis ir pradinis ugdymas (iki gruodžio 11 d.). vykdomi, užtikrinant valstybės lygio ekstremaliosios situacijos operacijų vadovo nustatytas asmenų srautų valdymo, saugaus atstumo laikymosi ir kitas būtinas visuomenės sveikatos saugos, higienos, asmenų aprūpinimo būtinosiomis asmeninėmis apsaugos priemonėmis sąlygas.
Ikimokyklinio, priešmokyklinio ugdymo programose rekomenduojama dalyvauti tik tiems vaikams, kurių tėvai (įtėviai, globėjai) neturi galimybių dirbti nuotoliniu būdu;

2) pradinio ugdymo ( 1-4 klasių) mokiniai mokomi kontaktiniu būdu iki gruodžio 11d. Ankstinamos pradinukų žiemos atostogos, kurios prasidės nuo gruodžio 14 d. ir tęsis iki 2021 m. sausio 3 d. (buvo iki 6 d.)

3) 5-10klasių mokiniai nuo gruodžio 9 d. bus mokomi tik nuotoliniu būdu. Žiemos atostogų laikas ir trukmė (atostogos nuo 12-23 iki 01- 06) jiems nesikeičia.

4) specialioji pagalba mokiniams teikiama nuotoliniu būdu.

5) Neformalaus ugdymo užsiėmimai vyksta nuotoliniu būdu.

Pastaba: jeigu situacija dėl karantino keisis, ši tvarka gali būti koreguojama pagal vyriausybės nurodymus.

PRIMENAME NUOTOLINIO MOKYMO PAMOKŲ LAIKĄ

1 pamoka – 8.05-8.50
2 pamoka – 9.00-9.45
3 pamoka – 9.55-10.40
4 pamoka – 10.50-11.35
Pietų pertrauka – 11.35-12.00
5 pamoka – 12.00-12.45
6 pamoka – 12.55-13.40
7 pamoka – 13.45-14.30

Nuotolinio ugdymo metu visos dalykų pamokos organizuojamos pagal pamokų tvarkaraštį realiu laiku dviem būdais: tiesioginės transliacijos pamokos ir konsultacijos per to dalyko pamoką tos klasės, grupės mokiniams.

Kiekvieną dieną realiu pamokos metu mokinys prisijungia prie dalyko pamokos per sinchroninės komunikacijos priemonę Microsoft Teams nepriklausomai nuo to, ar mokytojas pasirinko organizuoti tiesioginės transliacijos (veda pamoką realiu laiku) ar konsultacijos (mokiniai dirba savarankiškai, bet mokytojui gali užduoti klausimus, paprašyti paaiškinti, patikslinti informaciją, pakomentuoti realiu laiku ir pan.) pamoką.

TIESIOGIAI TRANSLIUOJAMOS PAMOKOS TAISYKLĖS
• Tiesiogiai transliuojamoje pamokoje galioja tie patys reikalavimai kaip ir įprastoje pamokoje.
• Pamokoje dalyvaujama susikaupus darbui ir tvarkingai apsirengus.
• Pamoka vyksta mokiniui sėdint darbo vietoje.
• Vykstant pamokai neužkandžiaujama.
• Pamokos metu telefonai turi būti išjungti (išskyrus atvejus, kai telefonas yra mokymosi priemonė arba vaizdo perdavimo priemonė).
• Pamokos metu rekomenduojama naudoti ausines (tinka telefono ausinės), kad netrukdytų pašaliniai garsai, ir dalyvavimas būtų asmeninis.
• Pamokos metu nebendraujama su šeimos nariais ir augintiniais.
• Pamokos metu, mokytojui prašant, išjungiamos arba įjungiamos kameros ir garsiakalbiai.
• Pamokoje vadovaujamasi mandagaus, pagarbaus bendravimo principais: kalbama pagarbiai, neįžeidinėjama, nežeminami kiti, jei nuomonės nesutampa.

Informacija apie veiklą nuotolinio mokymo metu

Iki karantino pabaigos nuotoliniam mokymui naudojame TAMO dienyną ir Ofice 365 platformoje OneNote . Komunikacijai – el. paštas (visiems mokiniams sukurti Outlook el. paštai), Teams pokalbiai; Facebook mesenger grupės, sukurtos atskiriems dalykams, klasėms, mobilusis ryšys (mokyklos internetinėje svetainėje yra visų mokytojų kontaktiniai telefonų nr.).

TAMO dienyne mokytojai skelbia tos dienos pamokų temas ir namų darbus pagal esamą tvarkaraštį, rašo vertinimus ir komentarus dėl mokinių darbo. Konkrečias pamokų užduotis, nuorodas į kitas platformas, namų darbus ir apklausas mokytojai kelia į Ofice 365 mokomuosius kiekvienos klasės bloknotus, prie kurių mokiniai jungiasi per Ofice 365 platformą.

Mokiniai jungiasi prie Ofice 365 aplinkoje esančių mokomųjų dalykų bloknotų nuo 8.05. Daug užduočių mokiniai gali atlikti ir išmaniuoju telefonu (yra galimybė nemokamai parsisiųsti OneNote programėlę į telefoną).

Susirgus vaikui ar dėl kitos svarbios priežasties negalinčiam dalyvauti nuotoliniame ugdymo procese, tėvai informuoja klasės auklėtoją, kaip yra nurodyta lankomumo apskaitos apraše.

Virtualios erdvės kultūra. Prieš pradedant nuotolinio mokymo(-si) procesą labai svarbu suprasti, kad bendravimas virtualioje erdvėje turėtų būti mandagus, neįžeidžiantis, o mokytojo vedama pamoka – tai autorinis kūrinys, kuris negali būti įrašomas ir platinamas be mokytojo sutikimo. Internetinės pamokos metu turime išjungti visus triukšmą keliančius prietaisus, nevaikščioti, neblaškyti dėmesio.

Bendraujame su mokytojais, pagalbos specialistais ir administracija per TAMO dienyną, telefonu, el.paštu darbo valandomis.

Pasirengimo organizuoti ugdymą nuotoliniu būdu priemonių planas

Kontaktiniai asmenys, konsultuojantys mokinius, tėvus ir mokytojus dėl nuotolinio mokymo

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui, atliekanti direktoriaus funkcijas Violeta Čiuldienė, tel. +370 677 81941; violeta.ciuldiene@sanciumokykla.lt ; violetaic@yahoo.com

Direktoriaus pavaduotojos ugdymui:
Jurgita Sūnelaitienė tel. +370 677 80071; jurgita.sunelaitien@sanciumokykla.lt
Ramunė Šmitienė tel. +370 677 81153; ramune.smitiene@sanciumokykla.lt

Informacinių technologijų specialistas Aurelijus Rusteika tel. +370 613 15883; aurelijus.rusteika@sanciumokykla.lt

Informacinių technologijų mokytoja Inga miliauskienė tel. +370 677 80310 arba elektroniniu paštu inga.miliauskiene@sanciumokykla.lt

Dėl elektroninio dienyno „TAMO” telefonu +370 677 81941 arba elektroniniu paštu – violeta.ciuldiene@sanciumokykla.lt ; violetaic@yahoo.com

Pagalbos mokiniui specialistai:
Socialinė pedagogė Ada Čaraitė tel. +370 677 80629; ada.caraite@sanciumokykla.lt
Psichologė Jolanta Dzemedzionkienė tel. 867780882; jolanta.dzemedzionkiene@sanciumokykla.lt
Specialioji pedagogė Sandra Gudunskienė tel. +370 677 30301; sandra.gudunskiene@sanciumokykla.lt
Logopedė Reda Petrauskienė tel. +370 687 10322reda.petrauskiene@sanciumokykla.lt

Taikomos aplinkos

Visa mokykla dirba Microsoft Ofice 365 aplinkoje: OneNote, Teams

Papildančios aplinkos: Eduka klasė, EMA pratybos

Pamokų tvarkaraščiai

Dirbame tuo pačiu tvarkaraščiu, kaip įprastai.

Nuo 8.05 pamokų laiku bendraujame virtualioje aplinkoje, jungiamės tiesiogiai 10–20 minučių per Teams programą.

Mokymo planai

Visų dalykų nuotolinių pamokų planai yra pateikti TEAMS mokomuosiuose bloknotuose.

Partizanų gatvė 118

Atnaujinta: 2021-09-22