Nuotolinis mokymas

Hibridinio mokymo organizavimo tvarka

1. Hibridinis mokymas – tai mokymosi forma, kuomet mokinys, negalintis dalyvauti kontaktinėse pamokose, prie pamokos jungiasi iš namų ir pamokoje dalyvauja nuotoliniu būdu kartu su realiu laiku vykstančios kontaktinės pamokos mokytoju ir bendraamžiais.

2. Hibridinis mokymas taikomas tik išimtiniais atvejais: namuose besimokantiems vaikams (su gydytojų komisijos rekomendacija), esantiems saviizoliacijoje dėl pandemijos, dalyvaujantiems didelio meistriškumo sportininkų rengimo, tarptautinių dalykinių olimpiadų pasirengimo, tarptautinėse mokinių ar mainų programose (https://www.smm.lt/web/lt/svietimo-istaigu-veikla-nuo-2021-m-rugsejo-1-d-).

3. Hibridinis mokymas taikomas tik tuo atveju, jeigu mokinio tėvai informuoja klasės auklėtoją raštu per Tamo dienyną pateikdami būtinumą pagrindžiančias pažymas iš atitinkamų institucijų. Tiesioginis mokinio tėvų kreipimasis į mokytoją dalykininką nėra prievolė taikyti mokiniui hibridinio mokymo formą.

4. Mokiniui susirgus peršalimo, infekcinėmis ar kitomis ligomis ar esant laikiniems negalavimams, hibridinis mokymas nėra taikomas. Tokiu atveju mokinys vadovaujasi Tamo dienyne ir TEAMS (Vokiečių g.164 ir Partizanų g. 118) bei ZOOM (Partizanų g. 118, 1-4 klasės) platformoje pateikta mokytojo dalykininko pamokos veiklos bei namų darbų informacija ir savarankiškai atlieka užduotis atsižvelgdamas į savo sveikatos būklę bei galimybes.

Remiantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. gruodžio 7 d. nutarimu nr. 1364 Kauno Šančių mokykloje – daugiafunkciame centre ugdymo procesas organizuojamas taip:

1) ikimokyklinis, priešmokyklinis ir pradinis ugdymas (iki gruodžio 11 d.). vykdomi, užtikrinant valstybės lygio ekstremaliosios situacijos operacijų vadovo nustatytas asmenų srautų valdymo, saugaus atstumo laikymosi ir kitas būtinas visuomenės sveikatos saugos, higienos, asmenų aprūpinimo būtinosiomis asmeninėmis apsaugos priemonėmis sąlygas.
Ikimokyklinio, priešmokyklinio ugdymo programose rekomenduojama dalyvauti tik tiems vaikams, kurių tėvai (įtėviai, globėjai) neturi galimybių dirbti nuotoliniu būdu;

2) pradinio ugdymo ( 1-4 klasių) mokiniai mokomi kontaktiniu būdu iki gruodžio 11d. Ankstinamos pradinukų žiemos atostogos, kurios prasidės nuo gruodžio 14 d. ir tęsis iki 2021 m. sausio 3 d. (buvo iki 6 d.)

3) 5-10klasių mokiniai nuo gruodžio 9 d. bus mokomi tik nuotoliniu būdu. Žiemos atostogų laikas ir trukmė (atostogos nuo 12-23 iki 01- 06) jiems nesikeičia.

4) specialioji pagalba mokiniams teikiama nuotoliniu būdu.

5) Neformalaus ugdymo užsiėmimai vyksta nuotoliniu būdu.

Pastaba: jeigu situacija dėl karantino keisis, ši tvarka gali būti koreguojama pagal vyriausybės nurodymus.

Nuotolinio ugdymo metu visos dalykų pamokos organizuojamos pagal pamokų tvarkaraštį realiu laiku dviem būdais: tiesioginės transliacijos pamokos ir konsultacijos per to dalyko pamoką tos klasės, grupės mokiniams.

Kiekvieną dieną realiu pamokos metu mokinys prisijungia prie dalyko pamokos per sinchroninės komunikacijos priemonę Microsoft Teams nepriklausomai nuo to, ar mokytojas pasirinko organizuoti tiesioginės transliacijos (veda pamoką realiu laiku) ar konsultacijos (mokiniai dirba savarankiškai, bet mokytojui gali užduoti klausimus, paprašyti paaiškinti, patikslinti informaciją, pakomentuoti realiu laiku ir pan.) pamoką.

TIESIOGIAI TRANSLIUOJAMOS PAMOKOS TAISYKLĖS
• Tiesiogiai transliuojamoje pamokoje galioja tie patys reikalavimai kaip ir įprastoje pamokoje.
• Pamokoje dalyvaujama susikaupus darbui ir tvarkingai apsirengus.
• Pamoka vyksta mokiniui sėdint darbo vietoje.
• Vykstant pamokai neužkandžiaujama.
• Pamokos metu telefonai turi būti išjungti (išskyrus atvejus, kai telefonas yra mokymosi priemonė arba vaizdo perdavimo priemonė).
• Pamokos metu rekomenduojama naudoti ausines (tinka telefono ausinės), kad netrukdytų pašaliniai garsai, ir dalyvavimas būtų asmeninis.
• Pamokos metu nebendraujama su šeimos nariais ir augintiniais.
• Pamokos metu, mokytojui prašant, išjungiamos arba įjungiamos kameros ir garsiakalbiai.
• Pamokoje vadovaujamasi mandagaus, pagarbaus bendravimo principais: kalbama pagarbiai, neįžeidinėjama, nežeminami kiti, jei nuomonės nesutampa.

Atnaujinta: 2021-12-17