Nuotolinis mokymas

Hibridinio mokymo organizavimo tvarka

1. Hibridinis mokymas – tai mokymosi forma, kuomet mokinys, negalintis dalyvauti kontaktinėse pamokose, prie pamokos jungiasi iš namų ir pamokoje dalyvauja nuotoliniu būdu kartu su realiu laiku vykstančios kontaktinės pamokos mokytoju ir bendraamžiais.

2. Hibridinis mokymas taikomas tik išimtiniais atvejais: namuose besimokantiems vaikams (su gydytojų komisijos rekomendacija), esantiems saviizoliacijoje dėl pandemijos, dalyvaujantiems didelio meistriškumo sportininkų rengimo, tarptautinių dalykinių olimpiadų pasirengimo, tarptautinėse mokinių ar mainų programose (https://www.smm.lt/web/lt/svietimo-istaigu-veikla-nuo-2021-m-rugsejo-1-d-).

3. Hibridinis mokymas taikomas tik tuo atveju, jeigu mokinio tėvai informuoja klasės auklėtoją raštu per Tamo dienyną pateikdami būtinumą pagrindžiančias pažymas iš atitinkamų institucijų. Tiesioginis mokinio tėvų kreipimasis į mokytoją dalykininką nėra prievolė taikyti mokiniui hibridinio mokymo formą.

4. Mokiniui susirgus peršalimo, infekcinėmis ar kitomis ligomis ar esant laikiniems negalavimams, hibridinis mokymas nėra taikomas. Tokiu atveju mokinys vadovaujasi Tamo dienyne ir TEAMS (Vokiečių g.164 ir Partizanų g. 118) bei ZOOM (Partizanų g. 118, 1-4 klasės) platformoje pateikta mokytojo dalykininko pamokos veiklos bei namų darbų informacija ir savarankiškai atlieka užduotis atsižvelgdamas į savo sveikatos būklę bei galimybes.

Nuotolinio darbo pamokoje tvarka

Taikomos aplinkos

Visa mokykla dirba Microsoft Ofice 365 aplinkoje: OneNote, Teams

Papildančios aplinkos: Eduka klasė, EMA pratybos

Atnaujinta: 2022-10-12