Specialistai

Vokiečių gatvė 164

Psichologo asistentė NONITA MAIGYTĖ

Tel. nr. +37063365500

Psichologo asistentės darbo tikslas – palaikyti ir stiprinti mokyklos bendruomenės psichinę – emocinę sveikatą, teikiant pagalbą mokiniams, su jais dirbantiems darbuotojams, tėvams (globėjams/rūpintojams), prisidedant prie jiems kylančių elgesio, emocinių, bendravimo, mokymosi, auklėjimo ir kitų problemų sprendimo bei skatinant savanorišką kreipimąsi pagalbai.

Uždaviniai:
• padėti spręsti mokinio psichologines ir ugdymosi problemas bendradarbiaujant su mokinio tėvais (globėjais, rūpintojais) ir mokytojais;
• bendradarbiauti su mokytoju, specialiuoju pedagogu, logopedu, socialiniu pedagogu ir kitais su mokiniu dirbančiais specialistais numatant ugdymo tikslų ir uždavinių pasiekimo būdus;
• inicijuoti, rengti ir įgyvendinti psichologinių problemų prevencijos programas, padedančias išvengti psichologinių ir ugdymo problemų bei veiksmingiau ugdyti psichologinių ir ugdymo problemų turinčius mokinius;
• dalyvauti formuojant teigiamą mokyklos bendruomenės požiūrį į psichologinių, asmenybės ir ugdymo problemų turinčius mokinius bei jų ugdymą kartu su bendraamžiais;
• vesti mokinių socialinių įgūdžių ugdymo grupes;
• atlikti mokykloje aktualius grupinius tyrimus atsižvelgiant į mokyklos bendruomenės poreikius.

Darbo laikas
Pirmadienis 12.30-17.00
Antradienis 7.30-10.00
Trečiadienis 7.30-17.00
Ketvirtadienis
Penktadienis 7.30-17.00

Socialinė pedagogė SIGITA DAVIDONIENĖ

Socialinės pedagogės darbo tikslas – laiku pastebėti, įvertinti ir spręsti mokyklos nelankymo, nesimokymo, netinkamo elgesio, bendravimo ir kitas problemas. Socialinė pedagogė atlieka socialinį ir prevencinį darbą mokykloje, bendradarbiauja su tėvais, pedagogais, vietos bendruomene, vaiko teisių apsaugos institucijomis.

Mokiniai visada gali kreiptis į socialinę pedagogę, jeigu:
• turi problemų bendraudami su bendraamžiais, mokytojais ar tėvais;
• patiria smurtą ir išnaudojimą;
• turi problemų, susijusių su šeima, tėvais ar mokymusi;
• nori pasikonsultuoti profesijos pasirinkimo klausimais;
• turi idėjų ir sumanymų, kuriuos galėtų igyvendinti, dalyvaudami mokyklos veikloje.

Socialinis pedagogas atlieka tokias funkcijas:
• šviečiamąją (informuoja, aiškina).
• konsultacinę (pataria, padeda, konsultuoja).
• diagnostinę (renka informaciją, analizuoja, daro išvadas).
• psichoterapinę (skatina, aktyvina, įgalina, mobilizuoja).
• pedagoginę (moko, lavina, auklėja).
• vadybinę (organizuoja, telkia, planuoja, valdo).

Socialinio pedagogo darbas remiasi šiais principais:
• Humaniškumo – ugdymo turinyje pabrėžiama žmogaus vertė, pedagoginiai santykiai su ugdytiniais grindžiami pagarbos ir reiklumo vienove, eliminuojama visa, kas gali pakenkti ugdytiniui.
• Individualizavimo – pedagoginiame darbe remiamasi ugdytinių poreikiais, ugdymo būdai parenkami atsižvelgus į jų individualius ypatumus.
• Atsakingumo – ugdytojo veikla grindžiama atsakomybe už ugdytinį, nuosekliai siekiama užsibrėžtų asmenybės tobulinimo tikslų, parenkamos optimaliausios ugdymo priemonės.

Darbo laikas
Pirmadienis 8.00-16.00
Antradienis 8.00-16.00
Trečiadienis 8.00-16.00
Ketvirtadienis 8.00-16.00
Penktadienis 8.00-14.30

Tel. nr. 867780629

Specialioji pedagogė metodininkė SANDRA GUDUNSKIENĖ

Specialiosios pedagogės veikla mokykloje:
• Atlieka pradinį pedagoginį mokinių vertinimą;
• Kartu su dalyko mokytojais nustato mokinių žinių, mokėjimų, įgūdžių gebėjimų lygį ir jų atitikimą ugdymo programoms bei įvertina pažangą mokykloje;
• Padeda specialiųjų poreikių mokiniams įsisavinti ugdymo turinį, atsižvelgdama į kiekvieno mokinio gebėjimus, ugdymo(si) galimybes;
• Teikia pagalbą mokytojams, specialiųjų poreikių mokinių tėvams;
• Veda individualias, grupines, pogrupines specialiąsias pratybas specialiųjų ugdymosi poreikių turintiems mokiniams;
• Bendradarbiauja su specialiųjų poreikių vaiko tėvais, konsultuoja juos specialiojo ugdymo klausimais, informuoja apie vaiko ugdymosi pažangą, sunkumus ir problemas;
• Bendradarbiauja su miesto pedagoginės psichologinės tarnybos specialistais.

Darbo laikas
Pirmadienis 9.00-14.00
Antradienis 7.30-14.00
Trečiadienis 9.00-14.00
Ketvirtadienis 7.30-14.00
Penktadienis 7.30-14.00

Kabinetas Nr. 14
El. paštas: s.gudunskiene@gmail.com
Tel. nr. +370 677 80829

Logopedė metodininkė REDA PETRAUSKIENĖ

Logopedo veikla ugdymo įstaigoje:
• Įvertina ikimokyklinių grupių vaikų, mokinių kalbos raidos ypatumus, nustato kalbos ir kitus komunikacijos sutrikimus, specialiuosius ugdymosi poreikius darželyje, mokykloje ar, esant žymiai ribotam vaiko, mokinio mobilumui dėl ligos ar patologinės būklės, ugdytinio namuose;
• Siūlo skirti specialiąją pedagoginę pagalbą ikimokyklinių grupių vaikams, mokiniams, turintiems kalbos ir kitų komunikacijos sutrikimų, teisės aktų nustatyta tvarka;
• Bendradarbiaudamas su mokytojais, specialiųjų poreikių mokinių tėvais (globėjais, rūpintojais), kitais asmenimis, tiesiogiai dalyvaujančiais ugdymo procese, Kauno pedagoginės psichologinės tarnybos specialistais, numato specialiosios pedagoginės pagalbos teikimo tikslus ir uždavinius, jų pasiekimo būdus ir metodus, atitinkančius specialiuosius vaikų, mokinių ugdymosi poreikius bei galimybes, ir juos taiko;
• Sudaro individualiąsias, pogrupines ir grupines specialiųjų poreikių ikimokyklinio amžiaus vaikų, mokinio (mokinių) kalbos ugdymo programas, jas taiko, rengia savo veiklos ataskaitas;
• Šalina specialiųjų poreikių vaikų, mokinių kalbos ir kitus komunikacijos sutrikimus;
• Padeda mokytojams pritaikyti vaikams, mokiniams, kuriems paskirta specialioji pedagoginė pagalba, mokomąją medžiagą ir mokymo priemones;
• Padeda mokytojams rengti vaikų, mokinių, kuriems paskirta specialioji pedagoginė pagalba, ugdymo programas;
• Konsultuoja mokytojus, specialiųjų poreikių mokinių tėvus (globėjus, rūpintojus) ir kitus asmenis, tiesiogiai dalyvaujančius ugdymo procese specialiosios pedagoginės pagalbos mokiniams teikimo klausimais;
• Rengia ir naudoja specialiosios pedagoginės (logopedinės) pagalbos teikimo procese specialiąsias mokymo priemones, skirtas specialiųjų poreikių ikimokyklinių grupių vaikų, mokinių kalbos ir kitų komunikacijos sutrikimų lavinimui;
• Tvarko ir pildo savo veiklos dokumentus;
• Dalyvauja mokyklos Vaiko gerovės komisijos veikloje.

Darbo laikas:

Pirmadienis Antradienis Trečiadienis Ketvirtadienis Penktadienis
Darželio patalpos 8.30-9.45 8.30-9.45
Mokykla 10.00-15.30 8.00-16.30 8.00-11.00 10.00-17.30 8.00-9.00

El. paštas: dilbaite@gmail.com

Partizanų gatvė 118

IV kategorijos psichologė EGLĖ VAITENKIENĖ

Psichologo veiklos kryptys:

• moksleivių, jų tėvų ir mokytojų konsultavimas. Tai pagrindinė psichologo veiklos kryptis. Konsultacijų metu aptariami, nustatomi ir sprendžiami moksleivių ar su vaiko ugdymu susiję tėvų (ar globėjų), mokytojų sunkumai, pristatomos bei aptariamos rekomendacijos. Konsultacijų trukmė – nuo 30 iki 45 min. Konsultacijoms siūloma registruotis ir interesantai priimami 208 kabinete (II aukšte);

• psichologinis įvertinimas. Atliekamas tik moksleiviams, siekiant nustatyti vaiko intelektinės brandos stipriąsias sritis, ugdymosi ar bendravimo sunkumus, įvertinant specialiojo ugdymo poreikius (prieš nukreipiant į Kauno Pedagoginę-psichologinę tarnybą). Psichologinio įvertinimo išvados, apjungtos su informacija, gauta iš tėvų, mokytojų ir paties psichologo stebėjimo. Psichologinis įvertinimas atliekamas tik moksliškai pagrįstomis ir Lietuvoje adaptuotomis metodikomis;

• psichologinis švietimas. Mokinių, tėvų, mokytojų švietimas vaiko raidos psichologijos, pedagoginės ir socialinės psichologijos klausimais. Klasės valandėlių ar organizuotų užklasinės veiklos užsiėmimų metu moksleiviai supažindinami su efektyviais bendravimo, konstruktyviais konfliktų ir problemų sprendimo būdais, įvairiais streso įveikimo metodais;

• psichologinių problemų prevencija. Rengiamos, organizuojamos ir įgyvendinamos prevencinės priemonės bei programos.

Darbo laikas
Pirmadienis 8.00-16.00
Antradienis 8.00-19.00
Trečiadienis
Ketvirtadienis 8.00-19.00
Penktadienis 8.00-16.00

Socialinė pedagogė metodininkė VILMA ACĖ

Socialinio pegagogo veiklos kryptys:

• siekia padėti vaikams geriau adaptuotis mokykloje, bendruomenėje, visuomenėje;

• individualiai konsultuoja sunkumų ar problemų turinčius mokinius, jų tėvus, pedagogus;

• kartu su mokytojais sprendžia mokinių elgesio problemas, rūpinasi jų saugumu tiek mokykloje, tiek šeimoje, vykdo netinkamo elgesio prevenciją;

• dalyvauja klasių valandėlėse, pedagogų susirinkimuose ir rengia pranešimus jiems aktualiomis temomis;

• teikia pagalbą šeimai, susidūrusiai su vaikų socialinės raidos sutrikimais;

• rūpinasi mažas pajamas turinčių šeimų vaikų nemokamo maitinimo ir mokinių nemokamo važiavimo iš užmiesčio klausimais;

• rengia, dalyvauja projektuose ar programose.

Darbo laikas
Pirmadienis 9.00-16.00
Antradienis 9.50-16.20
Trečiadienis 8.30-15.30
Ketvirtadienis 8.30-15.30
Penktadienis 7.30-12.00
13.00-17.00

Specialioji pedagogė metodininkė RIMANTĖ BAGDONIENĖ

Darbo laikas
Pirmadienis
Antradienis 10.30-13.00
Trečiadienis
Ketvirtadienis
Penktadienis 7.30-11.30
16.00-17.00

Logopedė metodininkė RIMANTĖ BAGDONIENĖ

• Logopedo veiklos turinys:

• įvertina mokinių kalbos raidos ypatumus bei kalbos ir kitus komunikacijos sutrikimus;

• logopedas pagal mokyklos vadovo patvirtintą tvarkaraštį dirba logopedo kabinete;

• pagrindinė logopedo darbo forma yra pratybos: individualios, pogrupinės ir grupinės;

• logopedas tvarko logopedo dienyną, specialiųjų ugdymosi poreikių įvertinimo ir specialiosios pedagoginės pagalbos skyrimo dokumentus, rengia darbo ataskaitą;

• konsultuoja kalbos ir kitų komunikacijos sutrikimų turinčius mokinius, jų tėvus (globėjus) ir mokytojus ugdymo organizavimo, kalbos ir kitų komunikacijos sutrikimų prevencijos bei jų šalinimo klausimais;

• bendradarbiauja su mokytojais, klasių vadovais, spec. pedagogu, sudarant individualias programas, sistemingai kelia kvalifikaciją.

Darbo laikas
Pirmadienis 10.00-17.00
Antradienis 13.00-18.30
Trečiadienis 10.00-17.30
Ketvirtadienis 10.00-16.00
Penktadienis 12.00-16.00
Atnaujinta: 2024-03-25