Specialistai

Vokiečių gatvė 164

Psichologas

Psichologinės pagalbos tikslas – rūpintis mokinių psichine sveikata ir reikalingų psichologinių ugdymo sąlygų sudarymu; padėti mokiniui atgauti dvasinę darną, gebėjimą gyventi ir mokytis.

Uždaviniai:
•  Nustatyti mokinio psichologines, asmenybės ir ugdymosi problemas ir padėti jas spręsti.
•  Stiprinti mokytojų, tėvų (globėjų, rūpintojų) gebėjimą bendrauti su mokiniais, turinčiais psichologinių problemų.
•  Padėti laiduoti palankias psichologines sąlygas ugdymo (-si) procese.
•  Bendradarbiauti su mokytojais, socialiniu pedagogu ir kitais su mokiniu dirbančiais specialistais, numatant ugdymo tikslų ir uždavinių pasiekimo būdus, dirbti mokyklos specialiojo ugdymo komisijoje.
•  Vykdyti prevencinę šviečiamąją veiklą, atsižvelgiant į šiuolaikinėje visuomenėje sparčiai plintantį delikventinį paauglių elgesį. Tuo tikslu bendradarbiauti su mokytojais, socialiniu pedagogu ir kitais su mokiniu dirbančiais specialistais.
•  Konsultuoti psichologinių, asmenybės ir ugdymosi problemų turinčius mokinius, jų tėvus (globėjus, rūpintojus) šių problemų sprendimo klausimais.
•  Rengti individualias rekomendacijas mokinio psichologinėms, asmenybės ir ugdymosi problemoms spręsti.
•  Konsultuoti mokinius profesijos pasirinkimo klausimais.
•  Dalyvauti formuojant teigiamą mokyklos bendruomenės požiūrį į psichologinių, asmenybės ir ugdymo problemų turinčius mokinius bei jų ugdymą kartu su bendraamžiais.
•  Šviesti mokyklos bendruomenę vaiko raidos psichologijos, pedagoginės ir socialinės psichologijos klausimais.
•  Rinkti ir kaupti informaciją, reikalingą konsultuojamų mokinių problemoms spręsti, bendradarbiaujant su mokyklos bendruomene, esant būtinybei – su kitomis institucijomis (vaiko teisių apsaugos tarnybomis, psichikos sveikatos centrais, policija ir kt.) stebėti mokinių veiklą ir elgesį pamokų metu.
•  Atsižvelgiant į mokyklos bendruomenės poreikius atlikti aktualius mokykloje psichologinius tyrimus.
•  Dalyvauti PPT rengiamuose susirinkimuose ir seminaruose, pasitarimuose su kitų mokyklų psichologais.

Veiklos sritys:
•  konsultavimas: mokinio (vaiko) asmenybės ir ugdymosi problemų nustatymas, tiesioginio poveikio būdų numatymas, darbas su mokiniu taikant psichologinio konsultavimo technikas, bendradarbiavimas su tėvais (globėjais, rūpintojais), mokytojais ir kitais su mokinio (vaiko) ugdymu susijusiais asmenimis, rekomendacijų jiems teikimas;
•  įvertinimas: mokinio (vaiko) galių ir sunkumų įvertinimas, nustatant raidos ypatumus, asmenybės ir ugdymosi problemas, specialiuosius ugdymosi poreikius;
•  švietimas: mokinių (vaikų), tėvų (globėjų, rūpintojų), pedagogų švietimas vaiko raidos psichologijos, pedagoginės ir socialinės psichologijos klausimais;
•  psichologinių problemų prevencija: psichologinių problemų prevencijos poreikio įvertinimas, prevencinių priemonių bei programų rengimas, organizavimas ir įgyvendinimas.

Socialinė pedagogė SIGITA DAVIDONIENĖ

Socialinės pedagogės darbo tikslas – laiku pastebėti, įvertinti ir spręsti mokyklos nelankymo, nesimokymo, netinkamo elgesio, bendravimo ir kitas problemas. Socialinė pedagogė atlieka socialinį ir prevencinį darbą mokykloje, bendradarbiauja su tėvais, pedagogais, vietos bendruomene, vaiko teisių apsaugos institucijomis.

Mokiniai visada gali kreiptis į socialinę pedagogę, jeigu:
• turi problemų bendraudami su bendraamžiais, mokytojais ar tėvais;
• patiria smurtą ir išnaudojimą;
• turi problemų, susijusių su šeima, tėvais ar mokymusi;
• nori pasikonsultuoti profesijos pasirinkimo klausimais;
• turi idėjų ir sumanymų, kuriuos galėtų igyvendinti, dalyvaudami mokyklos veikloje.

Socialinis pedagogas atlieka tokias funkcijas:
• šviečiamąją (informuoja, aiškina).
• konsultacinę (pataria, padeda, konsultuoja).
• diagnostinę (renka informaciją, analizuoja, daro išvadas).
• psichoterapinę (skatina, aktyvina, įgalina, mobilizuoja).
• pedagoginę (moko, lavina, auklėja).
• vadybinę (organizuoja, telkia, planuoja, valdo).

Socialinio pedagogo darbas remiasi šiais principais:
• Humaniškumo – ugdymo turinyje pabrėžiama žmogaus vertė, pedagoginiai santykiai su ugdytiniais grindžiami pagarbos ir reiklumo vienove, eliminuojama visa, kas gali pakenkti ugdytiniui.
• Individualizavimo – pedagoginiame darbe remiamasi ugdytinių poreikiais, ugdymo būdai parenkami atsižvelgus į jų individualius ypatumus.
• Atsakingumo – ugdytojo veikla grindžiama atsakomybe už ugdytinį, nuosekliai siekiama užsibrėžtų asmenybės tobulinimo tikslų, parenkamos optimaliausios ugdymo priemonės.

Darbo laikas
Pirmadienis 8.00-16.00
Antradienis 8.00-16.00
Trečiadienis 8.00-16.00
Ketvirtadienis 8.00-16.00
Penktadienis 8.00-14.30

Tel. nr. 867780629

Specialioji pedagogė metodininkė SANDRA GUDUNSKIENĖ

Specialiosios pedagogės veikla mokykloje:
• Atlieka pradinį pedagoginį mokinių vertinimą;
• Kartu su dalyko mokytojais nustato mokinių žinių, mokėjimų, įgūdžių gebėjimų lygį ir jų atitikimą ugdymo programoms bei įvertina pažangą mokykloje;
• Padeda specialiųjų poreikių mokiniams įsisavinti ugdymo turinį, atsižvelgdama į kiekvieno mokinio gebėjimus, ugdymo(si) galimybes;
• Teikia pagalbą mokytojams, specialiųjų poreikių mokinių tėvams;
• Veda individualias, grupines, pogrupines specialiąsias pratybas specialiųjų ugdymosi poreikių turintiems mokiniams;
• Bendradarbiauja su specialiųjų poreikių vaiko tėvais, konsultuoja juos specialiojo ugdymo klausimais, informuoja apie vaiko ugdymosi pažangą, sunkumus ir problemas;
• Bendradarbiauja su miesto pedagoginės psichologinės tarnybos specialistais.

Darbo laikas
Pirmadienis 9.00-14.00
Antradienis 7.30-14.00
Trečiadienis 9.00-14.00
Ketvirtadienis 7.30-14.00
Penktadienis 7.30-14.00

Kabinetas Nr. 14
El. paštas: s.gudunskiene@gmail.com
Tel. nr. +370 677 80829

[/trx_table]

Logopedė metodininkė REDA PETRAUSKIENĖ

Logopedo veikla ugdymo įstaigoje:
• Įvertina ikimokyklinių grupių vaikų, mokinių kalbos raidos ypatumus, nustato kalbos ir kitus komunikacijos sutrikimus, specialiuosius ugdymosi poreikius darželyje, mokykloje ar, esant žymiai ribotam vaiko, mokinio mobilumui dėl ligos ar patologinės būklės, ugdytinio namuose;
• Siūlo skirti specialiąją pedagoginę pagalbą ikimokyklinių grupių vaikams, mokiniams, turintiems kalbos ir kitų komunikacijos sutrikimų, teisės aktų nustatyta tvarka;
• Bendradarbiaudamas su mokytojais, specialiųjų poreikių mokinių tėvais (globėjais, rūpintojais), kitais asmenimis, tiesiogiai dalyvaujančiais ugdymo procese, Kauno pedagoginės psichologinės tarnybos specialistais, numato specialiosios pedagoginės pagalbos teikimo tikslus ir uždavinius, jų pasiekimo būdus ir metodus, atitinkančius specialiuosius vaikų, mokinių ugdymosi poreikius bei galimybes, ir juos taiko;
• Sudaro individualiąsias, pogrupines ir grupines specialiųjų poreikių ikimokyklinio amžiaus vaikų, mokinio (mokinių) kalbos ugdymo programas, jas taiko, rengia savo veiklos ataskaitas;
• Šalina specialiųjų poreikių vaikų, mokinių kalbos ir kitus komunikacijos sutrikimus;
• Padeda mokytojams pritaikyti vaikams, mokiniams, kuriems paskirta specialioji pedagoginė pagalba, mokomąją medžiagą ir mokymo priemones;
• Padeda mokytojams rengti vaikų, mokinių, kuriems paskirta specialioji pedagoginė pagalba, ugdymo programas;
• Konsultuoja mokytojus, specialiųjų poreikių mokinių tėvus (globėjus, rūpintojus) ir kitus asmenis, tiesiogiai dalyvaujančius ugdymo procese specialiosios pedagoginės pagalbos mokiniams teikimo klausimais;
• Rengia ir naudoja specialiosios pedagoginės (logopedinės) pagalbos teikimo procese specialiąsias mokymo priemones, skirtas specialiųjų poreikių ikimokyklinių grupių vaikų, mokinių kalbos ir kitų komunikacijos sutrikimų lavinimui;
• Tvarko ir pildo savo veiklos dokumentus;
• Dalyvauja mokyklos Vaiko gerovės komisijos veikloje.

Darbo laikas:

Pirmadienis Antradienis Trečiadienis Ketvirtadienis Penktadienis
Darželio patalpos 8.30-9.45 8.30-9.45
Mokykla 10.00-15.30 8.00-16.30 8.00-11.00 10.00-17.30 8.00-9.00

El. paštas: dilbaite@gmail.com

Partizanų gatvė 118

Psichologė E. VAITENKIENĖ

Psichologo veiklos kryptys:

• moksleivių, jų tėvų ir mokytojų konsultavimas. Tai pagrindinė psichologo veiklos kryptis. Konsultacijų metu aptariami, nustatomi ir sprendžiami moksleivių ar su vaiko ugdymu susiję tėvų (ar globėjų), mokytojų sunkumai, pristatomos bei aptariamos rekomendacijos. Konsultacijų trukmė – nuo 30 iki 45 min. Konsultacijoms siūloma registruotis ir interesantai priimami 208 kabinete (II aukšte);

• psichologinis įvertinimas. Atliekamas tik moksleiviams, siekiant nustatyti vaiko intelektinės brandos stipriąsias sritis, ugdymosi ar bendravimo sunkumus, įvertinant specialiojo ugdymo poreikius (prieš nukreipiant į Kauno Pedagoginę-psichologinę tarnybą). Psichologinio įvertinimo išvados, apjungtos su informacija, gauta iš tėvų, mokytojų ir paties psichologo stebėjimo. Psichologinis įvertinimas atliekamas tik moksliškai pagrįstomis ir Lietuvoje adaptuotomis metodikomis;

• psichologinis švietimas. Mokinių, tėvų, mokytojų švietimas vaiko raidos psichologijos, pedagoginės ir socialinės psichologijos klausimais. Klasės valandėlių ar organizuotų užklasinės veiklos užsiėmimų metu moksleiviai supažindinami su efektyviais bendravimo, konstruktyviais konfliktų ir problemų sprendimo būdais, įvairiais streso įveikimo metodais;

• psichologinių problemų prevencija. Rengiamos, organizuojamos ir įgyvendinamos prevencinės priemonės bei programos.

Darbo laikas
Pirmadienis 8.30-16.00
Antradienis 8.30-15.00
Trečiadienis
Ketvirtadienis 8.30-15.00
Penktadienis 8.30-15.00

Socialinės pedagogė V. ACĖ

Socialinio pegagogo veiklos kryptys:

• siekia padėti vaikams geriau adaptuotis mokykloje, bendruomenėje, visuomenėje;

• individualiai konsultuoja sunkumų ar problemų turinčius mokinius, jų tėvus, pedagogus;

• kartu su mokytojais sprendžia mokinių elgesio problemas, rūpinasi jų saugumu tiek mokykloje, tiek šeimoje, vykdo netinkamo elgesio prevenciją;

• dalyvauja klasių valandėlėse, pedagogų susirinkimuose ir rengia pranešimus jiems aktualiomis temomis;

• teikia pagalbą šeimai, susidūrusiai su vaikų socialinės raidos sutrikimais;

• rūpinasi mažas pajamas turinčių šeimų vaikų nemokamo maitinimo ir mokinių nemokamo važiavimo iš užmiesčio klausimais;

• rengia, dalyvauja projektuose ar programose.

Darbo laikas
Pirmadienis 7.30-16.00
Antradienis 7.30-15.00
Trečiadienis 7.30-16.00
Ketvirtadienis 7.30-15.00
Penktadienis 7.30-15.00

Specialioji pedagogė R. BAGDONIENĖ

Darbo laikas
Pirmadienis
Antradienis
Trečiadienis
Ketvirtadienis 11.00-12.00
Penktadienis 8.00-12.00

Logopedė R. BAGDONIENĖ

• Logopedo veiklos turinys:

• įvertina mokinių kalbos raidos ypatumus bei kalbos ir kitus komunikacijos sutrikimus;

• logopedas pagal mokyklos vadovo patvirtintą tvarkaraštį dirba logopedo kabinete;

• pagrindinė logopedo darbo forma yra pratybos: individualios, pogrupinės ir grupinės;

• logopedas tvarko logopedo dienyną, specialiųjų ugdymosi poreikių įvertinimo ir specialiosios pedagoginės pagalbos skyrimo dokumentus, rengia darbo ataskaitą;

• konsultuoja kalbos ir kitų komunikacijos sutrikimų turinčius mokinius, jų tėvus (globėjus) ir mokytojus ugdymo organizavimo, kalbos ir kitų komunikacijos sutrikimų prevencijos bei jų šalinimo klausimais;

• bendradarbiauja su mokytojais, klasių vadovais, spec. pedagogu, sudarant individualias programas, sistemingai kelia kvalifikaciją.

Darbo laikas
Pirmadienis 12.00-15.00
Antradienis 12.00-16.00
Trečiadienis 12.00-15.00
Ketvirtadienis 12.00-16.00
Penktadienis 12.00-16.00
Atnaujinta: 2022-09-02