Savivalda

Jeigu turite klausimų, pasiūlymų ar pageidavimų, kreipkitės el. paštu mokykla@vduklasikinis.kaunas.lm.lt

Mokyklos Taryba

Mokyklos taryba – aukščiausia mokyklos savivaldos institucija, atstovaujanti mokiniams, mokytojams, tėvams (globėjams, rūpintojams), bendruomenei ir telkianti tėvų (globėjų, rūpintojų), mokytojų ir kitų mokyklos bendruomenės narių atstovus svarbiausiems mokyklos veiklos sričių klausimams aptarti, kolegialiai nagrinėti ir spręsti.

Mokyklos taryba atlieka šias funkcijas:
• nustato mokyklos veiklos perspektyvas, pagrindines veiklos kryptis, ugdymo ir mokymo organizavimo tvarką;
• pritaria mokyklos metinei veiklos programai, strateginiam planui, mokyklos darbo tvarkos taisyklėms, ugdymo planui;
• inicijuoja mokyklos bendruomenės ir visuomenės bendradarbiavimą, telkia mokyklos bendruomenę mokyklos uždaviniams spręsti, ugdo ir plėtoja mokyklos kultūrą;
• vertina mokyklos vadovų veiklą, pareikšdama nuomonę apie vadovų ketinimus atestuotis;
• skiria tėvų atstovus į mokytojų atestavimo komisiją;
• teikia siūlymus dėl mokyklos darbo tobulinimo, saugių darbo, mokinių ugdymo ir globos sąlygų sudarymo, talkina formuojant mokyklos materialinius ir intelektinius išteklius;
• pritaria mokyklos pajamų ir išlaidų sąmatai, analizuoja ūkinę, finansinę veiklą;
• svarsto nebiudžetinių lėšų kaupimo mokyklos sąskaitoje galimybes, planuoja ir kontroliuoja jų paskirstymą ir panaudojimą;
• mokytojų tarybos teikimu svarsto mokinių šalinimo iš mokyklos klausimus;
• teikia pasiūlymus dėl mokytojų darbo krūvių paskirstymo;
• nagrinėja ir vertina mokyklos psichologinio mikroklimato, demokratinių santykių formavimąsi, inicijuoja mokyklos, šeimos ir visuomenės bendradarbiavimą, analizuoja bendradarbiavimo galimybes ir patirtį, inicijuoja naujas jo formas, teikia siūlymus mokyklos vadovybei;
• sprendžia kitus klausimus, kurie nepriskiriami kitų mokyklos savivaldos institucijų ar administracijos kompetencijai.

Mokyklos tarybos pirmininkė – Krištopaitienė Irma, 4a kl. mokinės mama.
Mokyklos tarybos sekretorė – Klimantavičienė Daiva, pradinių klasių mokytoja.

Nariai:
Tamulevičienė Edita, technologijų mokytoja metodininkė,
Petrošienė Alfreda, fizikos, SEU vyresnioji mokytoja,
Rubežienė Sandra, 3a, 8a klasės mokinių mama,
Pabiržienė Dovilė, 3b, 6c klasės mokinių mama,
Acutė Morta, 7a klasės mokinė,
Savickaitė Austėja, 10a klasės mokinė,
Grinčenko Karina, 10a klasės mokinė,
Kaminskienė Lina, VDU kanclerė,
Girskienė Rolanda, Šančių bendruomenės pirmininkės pavaduotoja.

Mokytojų taryba

Mokytojų taryba – nuolat veikianti mokyklos savivaldos institucija mokytojų profesiniams ir bendriesiems ugdymo klausimams spręsti. Mokytojų tarybą sudaro mokyklos direktorius, direktoriaus pavaduotojai ugdymui, visi mokykloje dirbantys mokytojai, sveikatos priežiūros darbuotojas, psichologas, socialinis pedagogas, specialusis pedagogas, logopedas, bibliotekos vedėjas, kiti tiesiogiai ugdymo procese dalyvaujantys asmenys.

Mokytojų taryba:
• inicijuoja mokyklos kaitos procesus;
• formuoja ir koreguoja veiklos tikslus ir uždavinius;
• dalyvauja planuojant mokyklos veiklą;
• svarsto mokymo programų įgyvendinimą, ugdymo ir mokymo rezultatus;
• aptaria skirtingų gebėjimų mokinių ugdymo organizavimo principus, jų ugdymo ir mokymo programas, metodus;
• analizuoja mokinių krūvius, nepažangumo priežastis;
• aptaria švietimo reformos įgyvendinimo ir pedagoginės veiklos tobulinimo būdus, mokytojų pedagoginės ir dalykinės kompetencijos ugdymo galimybes;
• priima nutarimus vadovaudamasi Švietimo ir mokslo ministerijos bendraisiais ugdymo planais ir kitais teisės aktais;
• priima sprendimus dėl mokinių kėlimo į aukštesnę klasę;
• slaptu balsavimu renka atstovus į mokyklos tarybą;
• svarsto mokytojų pedagoginius krūvius, neformaliojo ugdymo organizavimą;
• vertina mokyklos vadovų veiklą, pareikšdama nuomonę apie vadovų ketinimus atestuotis;
• teikia mokyklos vadovybei, atestacijos komisijai siūlymus dėl mokytojų kvalifikacijos tobulinimo;
• analizuoja, kaip mokykla vykdo veiklos ir ugdymo programas;
• svarsto ir teikia mokyklos tarybai pritarti ugdymo planą ir darbo tvarkos taisykles.

Mokinių taryba

Mokinių taryba – aukščiausia mokinių savivaldos institucija, atstovaujanti visiems mokiniams. Mokinių tarybą sudaro 5–10 klasių mokiniai, kurie nori lavinti lyderio įgūdžius, organizacinius gebėjimus. Mokinių taryba renkama vieneriems mokslo metams. Mokinių tarybai (kiekviename padalinyje) vadovauja mokinių tarybos pirmininkas, kurį atviru balsavimu išrenka mokinių tarybos nariai.

Klasėse renkami klasių seniūnai. Jie renkami vieneriems mokslo metams klasės mokinių susirinkime atviru balsavimu.

Mokinių taryba:
• pagal kompetenciją inicijuoja ir organizuoja neformalųjį mokinių ugdymą, laisvalaikį, socialinę veiklą ir paramą;
• priima sprendimus dėl mokinių pasitarimų, susirinkimų, konferencijų ar kitokių sambūrių sušaukimo;
• bendradarbiauja su mokyklos administracija, kitomis savivaldos institucijomis, socialiniais partneriais, kitų mokyklų mokinių savivaldos institucijomis;
• inicijuoja mokinių elgesio taisyklių kūrimą ir svarstymą;
• padeda organizuoti žalingų įpročių prevenciją, propoguoja sveiko gyvenimo būdą, skatina kurta emociškai saugaus bendravimo ir bendradarbiavimo aplinką;
• bendradarbiauja, padeda bendraamžiams ir kuruoja jaunesnes klases;
• formuoja socialinius įgūdžius, komunikacinius, organizacinius, kritinio mąstymo gebėjimus, gebėjimą dirbti komandoje;
• skatina tinkamą moksleivių užimtumą, organizuoja ir veda įvairius renginius;
• organizuoja ir dalyvauja įvairiuose projektuose, akcijose.

Vokiečių g. padalinio mokinių taryba

Austėja Savickaitė 10a
Lėja Maračiauskaitė 5a
Žiedė Subačiūtė 5b
Ignė Likaitė 6a
Ema Visockytė 6a
Austėja Varžaitytė 6b
Ignė Likaitė 6b
Adelė Rakauskaitė 7a
Rusnė Žiromskaitė 7a
Aistė Blažaitytė 8a
Gytė Likaitė 8a
Gabija Kulkytė 8a
Ieva Visockytė 8a
Marius Borodinas 8b
Eimantas Radkevičius 8b
Karolis Skripkiūnas 9a
Ugnė Stakauskaitė 9a
Karolina Stasiūnaitė 9a
Karina Grinčenko 10a
Modestas Rumševičius 10a

Partizanų g. padalinio mokinių taryba

Butavičiūtė Austėja
Dimša Pijus
Gaižauskaitė Goda
Gaižauskas Tadas
Mikalauskaitė Estela
Moročkaitė Austėja
Petkevičius Erikas
Podymovaitė Deimilė
Pranckus Vytautas
Preišegalavičius Paulius
Rakštytė Kamilė
Rimkutė Vanesa
Skavičiūtė Vytė
Špokauskaitė Ugnė
Vitkutė Gabija

Mokinių tarybėlė

Ją sudaro 2-4 klasių mokiniai, kurie nori aktyviai dalyvauti įvairiose veiklose, turintys daug naujų idėjų ir iniciatyvų. Mokinių tarybėlė renkama vieneriems mokslo metams. Mokinių tarybėlės nariai renkasi ne mažiau, kaip vieną kartą per savaitę aptarti artėjančius renginius, kitas vykdomas veiklas ir kt. Mokinių tarybėlei vadovauja mokinių tarybėlės pirmininkas, kurį atviru balsavimu išrenka mokinių tarybėlės nariai.

Mokinių tarybėlė:
• pagal kompetenciją inicijuoja ir organizuoja mokinių laisvalaikį, socialinę veiklą;
• bendradarbiauja su mokyklos Mokinių taryba;
• skatina mokinių iniciatyvumą, kūrybiškumą, pilietiškumą ir suvienija juos bendrai veiklai;
• skatina moksleivių užimtumą pertraukų metu, inicijuoja įvairius renginius;
• organizuoja ir dalyvauja įvairiuose renginiuose, akcijose.

Partizanų g. padalinio mokinių tarybėlė

Amirdzhanova Oksana
Aučinikaitė Karolina
Balkevičiūtė Ugnė
Butkutė Gabrielė
Dabašinskas Rokas
Dalibagas Aronas
Gelčytė Ugnė
Gurskas Jonas
Lindžiūtė Deimantė
Malonytė Valdonė
Paleckis Kristupas
Rabikauskas Danielis
Šumskaitė Viltė
Vainilavičiūtė Gabija
Vasiliauskaitė Kamilė

Darbo taryba

Darbo taryba renkama viso mokyklos kolektyvo. Taryba atstovauja darbuotojų interesams, tarpininkauja tarp mokyklos administracijos ir kolektyvo. Darbo taryba bendradarbiauja su darbdaviu, sprendžiant įstaigos organizacinius, ekonominius, darbuotojų darbo ir socialinius klausimus. Pagrindinis Darbo tarybos veiklos principas – laikytis geranoriškumo ir pagarbos, vykdant savo veiklą. Taryba, vykdydama savo funkcijas, atsižvelgia į visų įstaigos darbuotojų teises ir interesus, nediskriminuoja atskirų darbuotojų, jų grupių ar atskirų struktūrinių padalinių darbuotojų, o savo veikloje laikosi geranoriškumo ir pagarbos teisėtiems darbdavio interesams principų.

Darbo taryba yra nepriklausoma nuo darbdavio ir veikia savarankiškai. Darbdavys negali daryti įtakos darbo tarybos sprendimams ar kitaip kištis į darbo tarybos veiklą.

Atnaujinta: 2024-05-03