Savivalda

Jeigu turite klausimų, pasiūlymų ar pageidavimų, kreipkitės el. paštu sanciai@sanciai.kaunas.lm.lt

Vokiečių gatvė

Mokyklos Taryba

Sprendžia visus esminius mokyklos klausimus. Mokyklos tarybą sudaro 3 mokinių tėvų atstovai, 3 pedagogų atstovai, mokiniams atstovauja išrinktas mokyklos tarybos narys.

Mokytojų taryba

Mokyklos mokytojų tarybą sudaro visi mokyklos pedagogai. Jai vadovauja mokyklos direktoriaus pavaduotoja ugdymui Violeta Čiuldienė.

Mokinių taryba

Mokykloje veikia mokinių taryba. Mokinių taryba – aukščiausia mokinių savivaldos institucija, atstovaujanti visiems mokyklos mokiniams. Mokinių tarybos veiklą reglamentuoja mokinių tarybos nuostatai, kuriuos, suderinęs su mokyklos taryba, tvirtina mokyklos direktorius. Mokinių tarybą sudaro 5–10 klasių mokiniai (pageidautina – klasių seniūnai). Mokinių tarybos darbas organizuojamas mokinių tarybos nuostatų nustatyta tvarka. Mokinių taryba renkama vieneriems mokslo metams. Mokinių tarybai vadovauja mokinių tarybos pirmininkas, kurį atviru balsavimu išrenka mokinių tarybos nariai. Klasėse renkami klasių seniūnai. Jie renkami vieneriems mokslo metams klasės mokinių susirinkime atviru balsavimu.

Mokinių taryba:
• pagal kompetenciją inicijuoja ir organizuoja neformalųjį mokinių ugdymą, laisvalaikį, socialinę veiklą ir paramą;
• priima sprendimus dėl mokinių pasitarimų, susirinkimų, konferencijų ar kitokių sambūrių sušaukimo;
• bendradarbiauja su mokyklos administracija, kitomis savivaldos institucijomis, socialiniais partneriais, kitų mokyklų mokinių savivaldos institucijomis;
• inicijuoja mokinių elgesio taisyklių kūrimą ir svarstymą;
• padeda organizuoti rūkymo, alkoholizmo ir narkomanijos prevenciją.

Būdami Mokinių tarybos nariais jaučiamės svarbūs ir atsakingi už tai, kas vyksta mūsų mokykloje. Savivalda ugdo mūsų sugebėjimą objektyviai vertinti situaciją ir ją keisti.

Darbo taryba

Rita Visockienė, pradinio ugdymo vyresnioji mokytoja, pirmininkė;
Ramunė Žičkienė, pradinio ugdymo mokytoja metodininkė, sekretorė;
Romualda Bubelevičienė, geografijos mokytoja ekspertė, narė.

Partizanų gatvė

Mokyklos Taryba

Mokyklos taryba – aukščiausia mokyklos savivaldos institucija, atstovaujanti mokiniams, mokytojams, tėvams (globėjams, rūpintojams) ir telkianti tėvų (globėjų, rūpintojų), mokytojų ir kitų mokyklos bendruomenės narių atstovus svarbiausiems mokyklos veiklos sričių klausimams aptarti, kolegialiai nagrinėti ir spręsti.

Mokyklos taryba atlieka šias funkcijas:
• nustato mokyklos veiklos perspektyvas, pagrindines veiklos kryptis, ugdymo ir mokymo organizavimo tvarką;
• pritaria mokyklos metinei veiklos programai, strateginiam planui, mokyklos darbo tvarkos taisyklėms, ugdymo planui;
• inicijuoja mokyklos bendruomenės ir visuomenės bendradarbiavimą, telkia mokyklos bendruomenę mokyklos uždaviniams spręsti, ugdo ir plėtoja mokyklos kultūrą;
• vertina mokyklos vadovų veiklą, pareikšdama nuomonę apie vadovų ketinimus atestuotis;
• skiria tėvų atstovus į mokytojų atestavimo komisiją;
• teikia siūlymus dėl mokyklos darbo tobulinimo, saugių darbo, mokinių ugdymo ir globos sąlygų sudarymo, talkina formuojant mokyklos materialinius ir intelektinius išteklius;
• pritaria mokyklos pajamų ir išlaidų sąmatai, analizuoja ūkinę, finansinę veiklą;
• svarsto nebiudžetinių lėšų kaupimo mokyklos sąskaitoje galimybes, planuoja ir kontroliuoja jų paskirstymą ir panaudojimą;
• mokytojų tarybos teikimu svarsto mokinių šalinimo iš mokyklos klausimus;
• teikia pasiūlymus dėl mokytojų darbo krūvių paskirstymo;
• nagrinėja ir vertina mokyklos psichologinio mikroklimato, demokratinių santykių formavimąsi, inicijuoja mokyklos, šeimos ir visuomenės bendradarbiavimą, analizuoja bendradarbiavimo galimybes ir patirtį, inicijuoja naujas jo formas, teikia siūlymus mokyklos vadovybei;
• sprendžia kitus klausimus, kurie nepriskiriami kitų mokyklos savivaldos institucijų ar administracijos kompetencijai.

Mokyklos tarybos pirmininkas – Alfreda Petrošienė, fizikos, gamtos, socialinio emocinio ugdymo mokytoja (el. paštas: alfredapet@yahoo.com).

Mokyklos tarybos sekretorius – Vida Jurkevičienė, fizinio ugdymo mokytoja.<\p>

Nariai:
Mokytoja – Daiva Klimantavičienė, pradinių klasių mokytoja.
Mokiniai – Deimilė Podymovaitė (7a), Monika Acutė (7b), Milda Šapranavičiūtė (7b).
Tėvai – Indrė Juodaitienė, 4a klasės mokinio(ės) mama, Renalda Bytautienė, 7b klasės mokinio(ės) mama, Auksė Damašienė, 8a klasės mokinio(ės) mama.

Socialiniai partneriai – Lina Kaminskienė, VDU Švietimo akademijos profesorė.

Mokytojų taryba

Mokytojų taryba – nuolat veikianti mokyklos savivaldos institucija mokytojų profesiniams ir bendriesiems ugdymo klausimams spręsti. Mokytojų tarybą sudaro mokyklos direktorius, direktoriaus pavaduotojai ugdymui, visi mokykloje dirbantys mokytojai, sveikatos priežiūros darbuotojas, psichologas, socialinis pedagogas, specialusis pedagogas, logopedas, bibliotekos vedėjas, kiti tiesiogiai ugdymo procese dalyvaujantys asmenys.

Mokytojų taryba:
• inicijuoja mokyklos kaitos procesus;
• formuoja ir koreguoja veiklos tikslus ir uždavinius;
• dalyvauja planuojant mokyklos veiklą;
• svarsto mokymo programų įgyvendinimą, ugdymo ir mokymo rezultatus;
• aptaria skirtingų gebėjimų mokinių ugdymo organizavimo principus, jų ugdymo ir mokymo programas, metodus;
• analizuoja mokinių krūvius, nepažangumo priežastis;
• aptaria švietimo reformos įgyvendinimo ir pedagoginės veiklos tobulinimo būdus, mokytojų pedagoginės ir dalykinės kompetencijos ugdymo galimybes;
• priima nutarimus vadovaudamasi Švietimo ir mokslo ministerijos bendraisiais ugdymo planais ir kitais teisės aktais;
• priima sprendimus dėl mokinių kėlimo į aukštesnę klasę;
• slaptu balsavimu renka atstovus į mokyklos tarybą;
• svarsto mokytojų pedagoginius krūvius, neformaliojo ugdymo organizavimą;
• vertina mokyklos vadovų veiklą, pareikšdama nuomonę apie vadovų ketinimus atestuotis;
• teikia mokyklos vadovybei, atestacijos komisijai siūlymus dėl mokytojų kvalifikacijos tobulinimo;
• analizuoja, kaip mokykla vykdo veiklos ir ugdymo programas;
• svarsto ir teikia mokyklos tarybai pritarti ugdymo planą ir darbo tvarkos taisykles.

Mokinių taryba

Progimnazijoje veikia mokinių taryba. Mokinių taryba – aukščiausia mokinių savivaldos institucija, atstovaujanti visiems progimnazijos mokiniams. Mokinių tarybą sudaro 5–8 klasių mokiniai, kurie nori lavinti lyderio igūdžius, organizacinius gebėjimus. Mokinių taryba renkama vieniems mokslo metams. Mokinių tarybai vadovauja mokinių tarybos pirmininkas, kurį atviru balsavimu išrenka mokinių tarybos nariai.

Mokinių taryba:
• pagal kompetenciją inicijuoja ir organizuoja neformalųjį mokinių ugdymą, laisvalaikį, socialinę veiklą ir paramą;
• priima sprendimus dėl mokinių pasitarimų, susirinkimų, konferencijų ar kitokių sambūrių sušaukimo;
• bendradarbiauja su progimnazijos administracija, kitomis savivaldos institucijomis, socialiniais partneriais, kitų mokyklų mokinių savivaldos institucijomis;
• inicijuoja mokinių elgesio taisyklių kūrimą ir svarstymą;
• padeda organizuoti žalingų įpročių prevenciją, propoguoja sveiko gyvenimo būdą, skatina kurta emociškai saugaus bendravimo ir bendradarbiavimo aplinką;
• bendradarbiauja, padeda bendraamžiams ir kuruoja jaunesnes klases;
• formuoja socialinius įgūdžius, komunikacinius, organizacinius, kritinio mąstymo gebėjimus, gebėjimą dirbti komandoje;
• skatina tinkamą moksleivių užimtumą, organizuoja ir veda įvairius renginius;
• organizuoja ir dalyvauja įvairiuose projektuose, akcijose.

Mokinių tarybėlė, ją sudaro 2-4 klasių mokiniai, kurie nori aktyviai dalyvauti įvairiose veiklose, turintys dauga naujų idėjų ir iniciatyvų. Mokinių tarybėlė renkama vieneriems mokslo metams. Mokinių tarybėlės nariai renkasi ne mažiau, kaip vieną kartą per savaitę aptarti artėjančius renginius, kitas vykdomas veiklas ir kt.. Mokinių tarybėlei vadovauja mokinių tarybėlės pirmininkas, kurį atviru balsavimu išrenka mokinių tarybėlės nariai.

Mokinių tarybėlė:
• pagal kompetenciją inicijuoja ir organizuoja mokinių laisvalaikį, socialinę veiklą;
• bendradarbiauja su progimnazijos Mokinių taryba;
• skatina mokinių iniciatyvumą, kūrybiškumą, pilietiškumą ir suvienija juos bendrai veiklai;
• skatina moksleivių užimtumą pertraukų metu, inicijuoja įvairius renginius;
• organizuoja ir dalyvauja įvairiuose renginiuose, akcijose.

Atnaujinta: 2021-09-21