Ugdymas karjerai

Karjera – visą gyvenimą trunkanti asmeniui ir visuomenei reikšmingų asmens mokymosi, saviraiškos ir darbo patirčių seka, todėl karjerai mokinius ugdyti pradedame jau nuo pirmosios klasės.

Ugdymas karjerai – kryptinga ugdymo(si) veikla, skirta karjeros kompetencijoms įgyti, kuri apima savęs pažinimą, karjeros galimybių pažinimą, karjeros planavimą ir karjeros įgyvendinimą. Visos jos yra labai svarbios norint sėkmingai pasirinkti mokymosi kryptį, profesiją ar darbo veiklą, pereiti iš mokymo aplinkos į darbo aplinką, taip pat tolesnei profesinei raidai ir mokymuisi, tai yra aktualu kiekvienam, kuris siekia rasti sau vietą šiuolaikiniame darbo pasaulyje, geba tikslingai veikti kintančioje situacijoje ir „keisti kryptį”, atsižvelgti į rinkos poreikius bei asmeninės savirealizacijos tikslus.

Mūsų mokykloje Ugdymas karjerai vykdomas:
• Integruojant į tam tikrų mokomųjų dalykų pamokas – integruotos karjeros ugdymo temos, klasės valandėlės, užsiėmimai su tikslinėmis grupėmis.
• Karjeros konsultavimas (pagalba moksleiviui analizuojant karjeros problemas, įveikiant sprendimų priėmimo sunkumus, įgyvendinant priimtą sprendimą, suteikiant mokiniui reikalingą pagalbą mokymosi ir kitais su karjera susijusiais klausimais tiek individualiai, tiek grupinių konsultacijų būdu).
• Karjeros informavimas ir profesinis veiklinimas (darbas su informacinėmis sistemomis, pažintiniai vizitai, renginiai, susitikimai su švietimo įstaigų atstovais, įvairių profesijų atstovais ar kitais asmenimis, siekiant gauti ir aptarti informaciją apie mokymosi ir darbo galimybes, aktyviai pažinti įvairias užimtumo sritis, profesijų ypatumus ir karjeros galimybes).

Ugdymą karjerai mokykloje koordinuoja direktoriaus pavaduotoja ugdymui Ramunė Šmitienė

Jei nori pasidomėti apie studijas, žiūrėk čia:
www.studijos.lt – informacija būsimiems studentams: kur stoti?, aukštųjų mokyklų adresai, ankstesnių metų egzaminų užduotys; kursai dirbantiems.
www.kurstudijuoti.lt – aukštųjų mokyklų pagrindinė informacija (priėmimo taisyklės, atvirų durų dienos, studijų programos).
www.stojimai.lt – diskusijos stojimų tema; ankstesnių metų stojimų rezultatų statistika; stojimo prašymo analizė.
www.lamabpo.lt – bendrojo priėmimo taisyklės; studijų programų sąrašai; prašymo blankas; stojamųjų egzaminų tvarkaraštis; aukštųjų mokyklų informacija (aktualijos stojantiesiems); priėmimo vykdymo datos.
www.mokslas.lt – išsami informacija apie mokslą ir studijas moksleiviams, studentams ir jų tėvams; aukštųjų, profesinių mokyklų sąrašai ir taisyklės.
www.repetitoriai.lt – mokymo įstaigų sąrašai; visa aukštųjų mokyklų informacija; naudingos nuorodos mokytojams ir mokiniams; korepetitorių paieška.
www.aikos.smm.lt – išsami informacija mokiniams, stojantiesiems, tobulinantiems kvalifikaciją.
www.nec.lt arba www.egzaminai.lt – švietimo institucijos, Lietuvos aukštosios mokyklos, egzaminų užduotys.
www.darborinka.lt – profesinis mokymas; mokymo kursų paieška; mokymo įstaigų nuorodos.
www.kursai.tinklas.lt – įvairių kursų organizavimas.

Profesinio kryptingumo, savęs pažinimo ir gebėjimų nustatymo testai:
www.euroguidance.lt – testai pateikti skyrelyje „Karjeros planavimo žingsniai“.
www.karjeroscentras.lt – įvairūs testai (pvz., „ar jūs pakankamai tolerantiškas“).
www.darborinka.lt – diferencinis diagnostinis ir darbo paieškos aktyvumo klausimynai; interesų profilis; asmenybės ir aplinkos suderinamumo testas; sėkmės poreikio įvertinimo skalė.

Apie profesijas:
www.aikos.smm.lt – Lietuvos profesijų klasifikatorius; iš svetainės galima patekti į kitus internetinius puslapius, susijusius su mokymusi ir darbu.
www.euroguidance.lt – el. knygų „Profesijų aplankas“, „Beveik šimtas profesijų Jums“, „Profesijų vadovas 2007“ versijos; skyrelis apie mokslą, darbą, karjerą „Tavo karjeros mokykla“.
www.karjerosmokykla.europass.lt – filmai apie profesijas, profesijų aprašai.

Apsilankyk mokinių ugdymo karjerai informacinėje svetainėje:
http://www.mukis.lt/lt/tai_idomu.html

Atnaujinta: 2024-03-22