Ataskaitos

Vokiečių gatvė 164

Ugdymo rezultatai

Diagnostiniai ir standartizuoti testai

Išorės vertinimas

Išorės vertintojai vizito metu stebėjo 87 pamokas bei neformaliojo ugdymo užsiėmimus, dalyvavo mokyklos renginiuose, stebėjo aplinką, santykius ne tik pamokų, bet ir pertraukų metu, fiksavo, analizavo ir vertino mokyklos kasdienę veiklą, rinko duomenis pagal mokyklos veikos kokybės įsivertinimo rodiklius bei atsižvelgė į šiuo metu galiojančias ugdymo programas.

Vertintojai susitiko su Mokinių, Mokyklos, Metodinės tarybų nariais, mokyklos veiklos įsivertinimo grupe, specialiojo ugdymo komisija, prevencinio darbo grupe, Švietimo darbuotojų profesinės sąjungos atstovais, direktoriumi, direktoriaus pavaduotojais, buhalteriu, pagalbos mokiniui specialistais, bibliotekos darbuotojomis. Kalbėtasi su pavieniais mokytojais, mokiniais, aptarnaujančio personalo darbuotojais. Analizuoti mokyklos veiklos, mokinių pasiekimų ir pažangos fiksavimo dokumentai.

Išorės vertintojų komanda dėkoja mokyklos direktoriui Romanui Jasulaičiui, direktoriaus pavaduotojoms bei visai mokyklos bendruomenei už geranoriškumą, bendravimą, bendradarbiavimą, svetingumą, puikias darbo sąlygas.

Stiprieji mokyklos veiklos aspektai:

• Mokyklos bendruomenės tapatumo jausmas (1.1.3.).
• Mokyklos bendruomenės santykiai ir geras mikroklimatas klasėse (1.1.4., 2.2.3.).
• Projektinė veikla (1.2.3., 3.2.2.).
• Tikslingi ryšiai su socialiniais partneriais (1.4.1., 1.4.2.).
• Tinkamas ugdymo planas ir mokinių interesus atitinkantys tvarkaraščiai (2.1.1., 2.1.2.).
• Neformalusis mokinių ugdymas (2.1.5., 1.1.2.).
• Nuosekli ir logiška daugumos pamokų struktūra (2.2.2.).
• Demokratiškas valdymas (5.3.1.).
• Lyderiai, teigiamai nuteikiantys mokyklos bendruomenę kaitai (5.3.2.).
• Mokyklos darbuotojų tobulinimasis (5.4.2.).

Atnaujinta: 2023-06-08

Partizanų gatvė 118

Atnaujinta: 2023-06-08