Kviečiame mokytis

Nuo rugsėjo VDU KLASIKINIO UGDYMO MOKYKLA

2021-02-19 Nr. TA-N-5 (1)0001-00

Kauno Šančių mokykloje-daugiafunkciame centre 2020-2021 m. m. formuojamos 1–5 klasės, kuriose mokiniai pagilintai mokysis anglų ir lietuvių kalbų bei matematikos.

Taip pat kviečiami mokiniai į 6-10 klases. Gabiems ir motyvuotiems mokiniams mokykloje bus sudaromos sąlygos pagilintai mokytis matematikos, lietuvių kalbos ir anglų kalbos.

Platesnė informacija apie priėmimą: https://vduklasikinis.kaunas.lm.lt/dokumentai/priemimas-i-mokykla/

Šiuo metu yra rengiamos klasikinio ugdymo programos.

• Klasikinio ugdymo tikslas – išugdyti vakarietiško mentaliteto išsilavinusį, įgijusį platų kultūros akiratį, kūrybingą žmogų, įgalintą kompetentingai ir kūrybiškai reflektuoti praeities ir dabarties kultūrų santykį ir išlaikyti individo ir visuomenės tarpusavio įsipareigojimų pusiausvyrą.

• 2020/2021 m.m. pradedame diegti klasikinio ugdymo elementus į ugdymo planą įtraukdami šiuos papildomus dalykus:
– Dailės raiška 1- 4 klasės
– Antikinis teatras 1 -4 klasės
– Antikos kultūra 5 – 8 klasės
– Antikos filosofija 9 – 10 klasės
– Lotynų kalba 5 ir 9 klasės
– Retorika 9 – 10 klasės
– Logika 9-10 klasės
– Daugiau dėmesio bus skiriama matematikos, kalbų mokymui

• Visų dalykų žinias mokiniai gali gilinti Mokomųjų dalykų klubuose: ruošiami mokiniai olimpiadoms, konkursams, teikiamos konsultacijos turintiems mokymosi sunkumų.

• Šiandienis ugdymas neatsiejamas nuo naujųjų technologijų, todėl daug dėmesio skiriama ir IKT panaudojimui pradiniame bei pirmos pakopos pagrindiniame (5–8 klasių) ugdyme. Mokykloje vyksta integruotos pradinių klasių ir IKT pamokos mokantis įvairių dalykų: lietuvių kalbos, matematikos, pasaulio pažinimo. Siūlome naują, unikalų mokymo būdą — „iMO“ interaktyvius kubus. Tai leidžia vaikams mokytis judant.

• Mokykloje yra planšetinių kompiuterių klasės, dvi stacionarių kompiuterių klasės, „iMO“ kubų klasė, 3D klasė, NEULOG ir PANDA laboratorijos.

• Ir toliau veiks nemokama Pailgintos dienos mokykla.
Pailgintos dienos mokykla leidžia ne tik atlikti vaikams namų darbų užduotis, bet ir ugdyti mokinių kūrybinius gebėjimus, sudarant jiems sąlygas saviraiškai neformaliajame ugdyme. Mokinių užimtumas užtikrinamas iki 17.30 val.

KLASE

Mokyklos raštinės darbo laikas moksleivių atostogų metu:
I–IV – 8–16 val.
V – 8–16.30 val.

Raštinės darbo laikas:
• pirmadieniais – ketvirtadieniais 8.00–12.00 val., 12.40–17.00 val.
• penktadieniais – 8.00–12.00 val., 12.40–16.00 val.

Papildomos informacijos teiraukitės telefonais:
• (8-37) 341509 – mokyklos raštinė,
• +37067780882 – mokyklos direktorius,
• +37067780161 – direktoriaus pavaduotoja ugdymui.

Mokiniai į mokyklą priimami vadovaujantis „Priėmimo į Kauno miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos aprašu“, patvirtintu Kauno miesto savivaldybės tarybos 2018 m. vasario 6 d. sprendimu Nr. T-33.

Priimant į Kauno Šančių mokyklą – daugiafunkcį centrą 2020–2021 m.m prašymo padavimo data ir laikas neturi jokios įtakos priimamų asmenų sąrašų sudarymui, tai lemia Priėmimo į Kauno miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos apraše nurodyti kriterijai.

Pirmumo teisę patekti į mokyklą turės tų tėvų vaikai, kurių deklaruota gyvenamoji vieta yra mokyklai priskirtoje aptarnavimo teritorijoje. Jei prašymų pradėti mokytis iš mokyklai priskirtos teritorijos gauta daugiau, nei mokykla gali priimti, atsižvelgiama į gyvenamosios vietos deklaravimo datą, taip pat priimami asmenys, dėl įgimtų ar įgytų sutrikimų turintys specialiųjų ugdymosi poreikių, mokykloje jau besimokančių mokinių broliai ir seserys. Jei neįmanoma patenkinti visų prašymų, asmuo siunčiamas į kitą mokyklą, vykdančią to paties lygmens programą.

Į laisvas vietas gali būti priimti mokiniai, negyvenantys mokyklos aptarnavimo teritorijoje ar gyvenantys gretimoje savivaldybėje. Pirmumo teise priimami asmenys, dėl įgimtų ar įgytų sutrikimų turintys specialiųjų ugdymosi poreikių, mokykloje jau besimokančių mokinių broliai ir seserys, taip pat arčiausiai mokyklos gyvenantys asmenys. Jei neįmanoma patenkinti visų prašymų, asmuo siunčiamas į kitą mokyklą, vykdančią to paties lygmens programą.

Kauno Šančių mokyklos-daugiafunkcio centro aptarnavimo teritorija:
Kauno bendrojo ugdymo mokyklų aptarnavimo teritorijų žemėlapis pagal priešmokyklinio ugdymo programą (PDF dokumentas)
Kauno bendrojo ugdymo mokyklų aptarnavimo teritorijų žemėlapis pagal pradinio ugdymo programą (1–4 klasės) (PDF dokumentas)
Kauno bendrojo ugdymo mokyklų aptarnavimo teritorijų žemėlapis pagal pagrindinio ugdymo programos I dalį (5–8 klasės) (PDF dokumentas)
Kauno bendrojo ugdymo mokyklų aptarnavimo teritorijų žemėlapis pagal pagrindinio ugdymo programos II dalį (9–10 klasės) (PDF dokumentas)

Atnaujinta: 2021-09-16